Συνδυασμός τεχνικών μεταμόσχευσης μαλλιών FUT (strip) & FUE στην ίδια επέμβαση

Το ιατρικό επιτελείο της Bergmann Kord πραγματοποιεί και συνδυαστική εφαρμογή των 2 τεχνικών FUT (strip) & FUE. Οι συνεδρίες μεταμόσχευσης μαλλιών πραγματοποιούνται σε 2 διαδοχικές ημέρες: την πρώτη ημέρα εφαρμόζεται η μέθοδος της εξαγωγής μεμονωμένων τριχοθυλακίων (FUE) και ακολουθεί την επόμενη μέρα η μέθοδος του strip (FUT).